Our Zengar Representative Team

Our International Representative Team represents much more than just a traditional sales team.

Not only do they have the knowledge, the expertise, and the credentials to guide you throughout your decision making process, but since all of our Representatives are also NeurOptimal® Trainers, they will be in a great position to provide you with valuable information on how to become a trainer yourself or how to integrate NeurOptimal® into businesses, schools and organizations. They are also a great source of advice when acquiring a NeurOptimal® Brain Training System for your personal or family use.

Discover NeurOptimal® In Your Language!

Please do not to hesitate to contact any of our Representatives. To learn more about a Representative, please click on their image below!

Steve Phillis Australia

Steve Phillis has over 20 yrs experience community sector as a strength-based practitioner, trainer, counsellor and manager, with several years experience as a NeurOptimal® Trainer and now Instructor for Zengar running Basic Certification in Australia. Having researched the latest and most effective therapies and technologies for personal transformation, Steve could not look past NeurOptimal® "it just made sense - especially when coming from the perspective of supporting the brain to self-organise and regulate, rather than an expert or protocol determining what a person needs". Receiving his first system in 2010, Steve has since introduced NeurOptimal® into the community sector, operates a private practice (www.neurowise.com.au) whilst supporting NeurOptimal® trainers across Australia. Steve has also established a large NeurOptimal® rental program, and supports sales and business development. As Australian Representatives for Zengar you get local support from experienced NeurOptimal® trainer. Steve's qualifications include BA Social Science, Advanced Certification NeurOptimal®, Dip Counselling, Dip Financial Counselling, Dip Management, Dip VET and Certification in Reality Therapy. Steve looks forwards to connecting with you.

--

Steve Phillis
NeurOptimal® Representative
Tel: 0438710015
website: www.neurofeedbackaustralia.com.au
[email protected]

Learn More
Sonja Baldauf Austria

KOPFmove ist in Vorarlberg/Österreich einzigartig. Durch die Kombination KOPF-Neurofeedback und move-Minitrampolin lässt sich das Wohlbefinden optimal nachhaltig verbessern. Neurofeedback ist eine sanfte Trainingsmethode zur Selbstregulation des Gehirns. Alles beginnt im Kopf.

Im Jahre 2003 brachte meine Tante das damals unbekannte Neurofeedback nach Vorarlberg/Österreich. Hier begann bereits meine Reise mit NeurOptimal® und ich konnte in den darauffolgenden Jahren selbst erleben was Neurofeedback für Vorteile mit sich bringt. Neurofeedback unterstützte mich in der Vergangenheit auf sportlicher Ebene sowie vor anstehenden Prüfungen und hilft mir noch heute in vielen Lebenslagen.

Nach meinem Bachelorabschluss in Psychologie, entschied ich mich 2016 für die Selbstständigkeit und kaufte mir ein NeurOptimal® System. Es ist eine tolle Aufgabe Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Viele erleben eine Persönlichkeitsentwicklung und können nun das Leben in noch mehr Facetten und Farben wahrnehmen. Es ist sehr schön die positiven Veränderungen bei den Klienten zu sehen.

Meine Begeisterung und Leidenschaft möchte ich gerne Teilen. Es ist an der Zeit, NeurOptimal® Neurofeedback in Österreich bekannt zu machen, eine hoch effektive und gleichzeitig komfortable Anwendung für mentale Fitness. Ich freue mich über neue Kontakte und bin sehr Stolz ein Teil des NeurOptimal® Teams zu sein.


In 2003 my aunt brought the unknown neurofeedback to Vorarlberg/Austria and my journey with NeurOptimal® began and in the following years I was able to experience for myself what advantages neurofeedback brings. NeurOptimal® supported me in the past on a sports level as well as before upcoming exams and still helps me today in many situations.

After completing my bachelor's degree in psychology, I decided to start my own business in 2016 and bought a NeurOptimal® system. It is a great reward to accompany and support people on their own way. Many people experience significant transformation and can now perceive life in more ways and in more colour. It is very nice to accompany then through those positive changes.

I would like to share my enthusiasm and passion. It is time to make NeurOptimal® known in Austria, as a highly effective tool to promote mental fitness. I am happy about new contacts and am very proud to be part of the NeurOptimal® team.

Sonja Baldauf B.Sc. - KOPFmove
Neurofeedback. Wellness für den Kopf.
[email protected]

Learn More
Katleen Vantyghem Belgium

Eerst NeuroCare en later NeurOptimal®, de effecten van Zengar’s neurofeedbacksysteem gaan er steeds op vooruit. Dat is mijn ervaring na 10 jaar trainingen bij meer dan 250 personen en de uitkomst van een studie waar ik recent werk van maakte. Via mijn job als leerkracht lichamelijke opvoeding en biologie ondervond ik al de foute inzichten die heersen tegenover kinderen met leerstoornissen. Er was en is nog steeds te weinig begrip voor de nochtans mooie variatie aan mensen die rondom ons leven, met alle gevolgen van dien.

Toen Frank in contact kwam met neurofeedback was mijn interesse dan ook onmiddellijk gewekt. En eens de resultaten na de training van zowel Frank als van één van onze zonen positief bleken te zijn, hebben we de stap gezet om samen tygris bvba op te richten (2006).
De prachtige resultaten die we sindsdien bereiken zijn soms boven eigen verwachting. Dat is één van de redenen waarom wij besloten hebben om mee onze schouders te zetten achter dit Zengar project.

Ik ontvang zowel kinderen als volwassenen met klachten van heel uiteenlopende aard. Het is verbazend met welke problemen mensen te kampen hebben, hen te kunnen helpen geeft enorme voldoening. Doordat de overheid in België bedrijven nu oplegt werk te maken van burn-out preventie plannen we ook werknemers en werkgevers via deze weg te helpen. Ons uiteindelijke doel is zoveel mogelijk mensen te helpen met deze uitzonderlijke technologie, die helaas nog te weinig bekend is.

First NeuroCare and then NeurOptimal®: the effectiveness of Zengar’s neurofeedback systems continuously keep improving. That is my experience after 10 years of training more than 250 people and seeing the outcome of a recent survey of the effects of my own given trainings.
Through my job as a teacher (physical education and biology) I was faced with all the wrong views on children with learning disabilities. There was and there still is too little understanding of the beautiful variety of people who live around us, with all its consequences for those kids and adults.

When Frank discovered and gained experience with neurofeedback, my own interest was also immediately aroused. When Frank’s and one of our sons’ trainings both turned out positive, we decided to create tygris bvba (2006).
The splendid results that we reached since sometimes even exceeded our own expectations. That is one of the reasons why we decided to jointly put our shoulders behind this new Zengar project.

I treat both children and adults with symptoms of a very different nature. It is amazing what problems people are facing, to help them gives immense satisfaction. Because Belgian government imposes burnout prevention policies on our local enterprises now, we also plan to help employees and employers via this endeavor.

Our goal is to help as many people as possible with this extraordinary technology, which unfortunately still is too little known.

Katleen Vantyghem & Frank Jorissen
Grasheideweg 28g, 2223 Schriek, België / Belgium
+32 497 884187
[email protected]
www.tygris.be
Connect via Linked In

Learn More
Frank Joriseen Belgium

Hoewel ik als burgerlijk ingenieur actief in de ICT beveiliging positief-wetenschappelijk ben opgeleid ben ik ook al vanop jonge leeftijd gefascineerd door klassieke en minder klassieke vormen van psychotherapie: van groeps- en cognitieve therapie over Gestalt, hypnose, bioenergetica, rebirthing, binaural beats… Rond 2004 kwam ik in aanraking met neurofeedback: na QEEG bij een neuropsychiater werd ADD gediagnostiseerd, ik kreeg Rilatine voorgeschreven maar dat had teveel bijwerkingen. Ik probeerde NeurOptimal®: mijn concentratie en slaap verbeterden significant , hetgeen ook op een tweede QEEG onweerlegbaar zichtbaar was (zéér geruststellend voor een positief wetenschapper: ik verbeeldde het me niet). Rond 2005 werd een zoon met ADD alweer met goed gevolg met NeurOptimal® behandeld.

Katleen en ik raakten gefascineerd door NeurOptimal®, ikzelf vanuit de wetenschappelijke optiek (chaoscontrole ed); we richtten in 2006 tygris op, waarin Katleen sindsdien, als Master Certified trainer, onze klanten traint. Gezien mijn job is mijn betrokkenheid beperkt gebleven tot ondersteuning op het vlak van vooral copywriting en ICT support, ik bleef ook sporadisch NeurOptimal® gebruiker. Momenteel heb ik beroepshalve wat meer ruimte en wil ik graag tijd vrijmaken om ook andere mensen te laten ervaren hoe NeurOptimal® een positieve transformatie teweegbrengt: NeurOptimal® brengt rust en focus, hetgeen als vanzelf leidt tot meer voldoening, betere slaap en concentratie en vervolgens tot een oplossing voor meer specifieke (benoemde) problemen zoals bijvoorbeeld burnout en angststoornissen.

Neem gerust contact op via LinkedIn, waar je ook een uitgebreider profiel kan vinden: www.linkedin.com/in/frankjorissen , of via [email protected]

Although as a MSc in the ICT (Security) business I am scientifically trained I have always been fascinated as well, from an early age, by classical and less classical forms of psychotherapy: group and cognitive therapy, Gestalt, hypnosis, bioenergetics, rebirthing, binaural beats. .. Around 2004, I first came into contact with neurofeedback, after a QEEG by a neuropsychiatrist. ADD was diagnosed, I was prescribed Ritalin but that had too many side effects. I tried NeurOptimal®: my concentration and sleep improved significantly, as was also irrefutably shown on a second QEEG (very reassuring for a positive scientist: I’m not imagining it). Around 2005 a son with ADD was also successfully treated with NeurOptimal®.

Katleen and I became fascinated by NeurOptimal®, me from the scientific perspective (chaos control, etc.); in 2006 we founded tygris. Katleen since, as Master Certified trainer, trains our customers.

Considering my own job load, my initial involvement remained limited to supporting Katleen in predominantly the areas of ICT support and copywriting, I also remained a sporadic NeurOptimal® user. Currently I have somewhat more bandwidth and like to take the time to let other people experience how NeurOptimal® brings calm and focus, which naturally leads to greater satisfaction and feeling more comfortable in difficult situations.

Feel free to contact me on LinkedIn, where you can also find a more detailed profile: www.linkedin.com/in/frankjorissen , or via [email protected] .

Katleen Vantyghem & Frank Jorissen
Grasheideweg 28g, 2223 Schriek, België / Belgium
+32 497 884187
www.tygris.be
Connect via Linked In
[email protected]

Learn More
Elizabeth Verge Canada

Originally from Québec City, I graduated from York University in Toronto and I soon developed a career as a French as a Second Language Teacher for the government of Ontario. Coming from an Entrepreneur background, I became the owner of a Language School specialized in Business Language, was also Vice-President and President of Women Entrepreneurs of Canada, a networking group and a member of Les Femmes Chefs d'Entreprises Mondiale.

Ten years ago, I became a Certified Brain Trainer and it forever changed my life for the better. The day I discovered NeurOptimal® was the day my life became meaningful as I knew that my wish to help people get more balance and harmony in their lives would be achieved! The results achieved through NeurOptimal® have been amazing to witness both personally and professionally.

I am passionate about NeurOptimal® and love to share my experience with it. I welcome you to get in touch with me and know more about it!

Brain Possibilities
20 Mississauga Valley Boulevard
Mississauga, ON L5A 3S1
416-251-9045
[email protected]

www.Brainpossibilities.com

Learn More
Doug West Canada

I have been working primarily with children and youth who are at risk since 1991. Over the years I have gained a wealth of Program Management and Service Coordination skills overseeing staff that provide services for individuals who have behavioral and mental health challenges. This has led to me working with the Vancouver and Surrey School Districts, as well as several large private and public organizations in the Greater Vancouver Regional District.

Trained as a child & family counselor, art therapist, & NeurOptimal® practitioner, I have strong knowledge of “Disorders Usually first Diagnosed in Childhood” and relevant co-morbid disorders. Since 2005 my focus has been in working closely with youth and families with Autism Spectrum Disorder, leading and mentoring teams of staff and overseeing Autism program implementation.

Discovering NeurOptimal® in 2007 completely changed how I work with children. I have never seen any intervention create such a positive impact in such a short span of time with such incredible ease. My current work is focussed on working with individuals with neuro-developmental challenges such as autism, and ADHD, as well as those unfortunate victims of childhood trauma. I have been seeing some of my current autism spectrum clients consistently for NeurOptimal® training for over 6 years. Witnessing their transformation through this process has been incredibly rewarding.

I currently work with SOS Children’s Villages, which is the largest privately funded child development organization in the world, operating over 550 villages in 133 countries each providing responses to the needs of local communities. My goal is to help spread the positive impact of NeurOptimal® training throughout the SOS Children’s Villages.

Doug West
102-5830 176A Street, Surrey
BC, Canada V3S 4H5
Tel:(604) 574-2964 ext.226
Fax:(604) 574-2967
[email protected]

Learn More
Marie-Josee Drouin & Diane Durand Canada

Toutes les 2 diplômées en ergothérapie, elles sont devenues les meilleures amies en travaillant ensemble comme ergothérapeutes consultantes à Anciens Combattants Canada. Leur expérience de travail en relation d’aide, en consultation et en enseignement a principalement été acquise en réadaptation, en milieu communautaire, en recherche et à l’Université.

Passionnées par le cerveau et la transformation humaine, elles ont découvert NeurOptimal® en 2011 alors qu’elles exploraient d’autres horizons thérapeutiques pour donner un nouveau tournant à leur carrière. Elles ont immédiatement été ravies par le génie et la simplicité de la méthode ainsi que par sa philosophie non-invasive et novatrice.

Aujourd’hui, après plus de 25 ans de pratique en Ergothérapie et après avoir fondé leur compagnie NeuroZenith, elles projettent de bientôt consacrer tout leur temps au Neurofeedback dynamique. Elles reçoivent déjà des clients de toutes provenances et problématiques : Comme elles disent souvent ‘’toute personne qui a un cerveau peut faire du NeurOptimal® !’’

Elles sont heureuses d’avoir joint les rangs de l’équipe de Zengar en tant que représentantes et instructrices (du Basic Certification). Ceci leur permettra de réaliser 2 objectifs qui leurs tiennent à cœur : Faire connaître NeurOptimal® au Québec (et au Canada !) ainsi que soutenir les clients et les nouveaux praticiens francophones dans leur découverte de cette merveilleuse technologie. N’hésitez pas à les contacter, vous apprécierez leur expérience clinique ainsi que leur dynamisme et leur grande disponibilité !


Both graduated as Occupational Therapist, they became best friends while working as OT consultant at Veterans Affairs Canada. Their working backgrounds were acquired in rehab and community settings, research centers and teaching in Universities.

Passionate with the brain and human transformation, they discovered NeurOptimal® in 2011 while exploring new horizons to their OT practice to give a second breath to their career. They were enchanted by this brilliant but simple NFB approach and the non-invasive philosophy behind it.

After over 25 years of OT practice and after founding NeuroZenith, they are planning to dedicate the rest of their career to doing their dynamic work. They offer services to all kinds of clients: they see anybody who has a brain!

Recently, they had the privilege to join the Zengar team as Live Instructors (Basic Training) and Representatives to spread the good news about NeurOptimal® in Quebec (in Canada!) and to support clients and new francophone practitioners with their exploration of this wonderful technology. Feel free to contact them, you will benefit from their clinical experience and will enjoy their caring support!

Spoken language: French & English

Marie-Josee Drouin
Montreal
Tel: (514) 836-9308
[email protected]
neurozenith.ca

Diane Durand
Sherbroooke
Tel: (819) 679-5301
[email protected]
neurozenith.ca

Learn More
Jan Yordy Canada

I started my career as an Elementary Teacher in northern Indiana in 1973.  After moving to Ontario, Canada in 1979 I eventually trained to be a therapist by completing a second Masters in Social Work. Over the twenty four plus years I worked as a therapist, I have woven a rich tapestry of skills and tools for all ages to enhance client consciousness and healing.  What united all the therapeutic work and creative endeavors over the years was my passion for healing and enhancing brain functioning.

In 2007 I was fortunate to discover NeurOptimal and after my initial session I immediately noticed the changes in my life.  At that time I was a part of the Integrated Centre for Optimal Learning where my partners & I worked with children and teens who were struggling to learn and be successful in school, each with a unique brain & set of circumstances. NeurOptimal quickly became a core part of the successful program. Neuroptimal became a core part of the learning program as we optimized the functioning of each unique brain. In 2014 I expanded my work, setting up my own counselling and NeurOptimal® centre. Now I have better access to our two professional NeurOptimal® systems and have flexibility to rent out our two personal units by the month.

Even though I still conduct personal counselling utilizing a wide variety of techniques such as EMDR, EFT, Brain Gym and Play Therapy I find NeurOptimal® to be the safest and easiest technique for creating lasting physical, emotional, relational and behavioral impacts. I love supporting clients to uncover their optimal brain functioning while releasing physical stress and balancing emotional regulation. Seeing shifts in the brain which support healthy relationship patterns or improvements in parent/child interactions especially touches my heart.

NeurOptimal® is a brilliant system but it remains simple to operate. I especially appreciate the non-invasive philosophy behind it which allows each brain to choose its path.  Certified as both a Basic and Advanced NeurOptimal® trainer I am delighted to share my passion about changing the world through this elegant technique.  Feel free to contact me if you would benefit from my clinical expertise or caring support.

I am honored to be a Representative for NeurOptimal® and would be happy to answer any questions you may have related to how NeurOptimal® works, client experiences, running session, business rentals or if you would like more information about purchasing a system.

Jan Yordy
185 Frobisher Drive,
Waterloo, ON
N2B 2E6
[email protected]
Phone: (519)747-7747

Learn More
Emmanuelle Taieb France

Maman de 4 enfants ,passionnée par la psychologie et le fonctionnement de l’être humain dans toute sa complexité j’ai passé des années à lire et explorer les méthodes aidant au bien-être .J’ai toujours pensé que ma vocation se trouvait dans la relation d’aide à l’autre .

Dans ce contexte la découverte de la méthode NeurOptimal a été pour moi une révélation; LA SOLUTION à tellement de difficultés , de façon sécure, non-invasive et sans limite d’âge.

J’ai donc suivi les formations pour les certifications de niveau Basic et Advanced et ai ouvert un cabinet.

A la lumière des résultats incroyables que je voyais au quotidien, j’ai décidé de contribuer à une meilleure connaissance de NeurOptimal en France et de m’engager dans son développement.

Si vous avez pour projet de participer à cette grande aventure ,vous pouvez me contacter , je pourrais sûrement vous y aider.

Mon numéro est 07.83.77.01.47
[email protected]com
33 rue Rivay
92300 Levallois

www.neurofeedbackfrance.fr

Learn More
David Douçot France

Praticien de NEUROFEEDBACK dynamique depuis 2012, David a à son actif plus de 400 clients et
l'expérience de près de 6000 séances.

Directeur de l'Institut Libéral de NEUROFEEDBACK Dynamique implanté au cœur du quartier historique Parisen, il se spécialise également dans les médecines traditionnelles Chinoise, Coréenne et Vietnamienne, ce qui l'amène à beaucoup voyager à travers le monde.

Il est par ailleurs spécialiste de l'analyse transactionnelle.

En regard de son activité de praticien et formateur, David est également musicien professionnel spécialisé
dans les répertoires Baroques et se produit régulièrement avec les plus grandes formations Françaises et
Européennes.

14 rue Jean-Jacques Rousseau 75001
Paris, France

06 76 82 47 85
[email protected]
www.ilnd.fr

Learn More
Deborah Hattab France

J'ai 38 ans , je suis mariée et maman de 3 enfants. J'ai le plaisir d'être praticienne depuis 4 ans sur Paris et sa région. Je suis certifiée Basic et Advanced en NeurOptimal.

Mon parcours personnel est atypique puisque j'ai grandi au sein d'une cellule familiale ou mes deux parents sont sourds et muets.  Bien que cette configuration familiale suscite beaucoup de difficultés, aujourd'hui je sais qu'il s'agit de ma plus grande force, surtout dans mon rôle de praticienne NeurOptimal .   J'ai développé un véritable sens de l'écoute, ainsi qu'un décodeur gestuel qui me permet d'apporter le meilleur accompagnement possible à mes clients.

Je suis également connectée à un réseau de médecins acupuncteurs, généraliste ou psychologue qui m'orientent leur patientèle et me font véritablement confiance.

Le système NEUROPTIMAL a été pour moi une grande découverte,  voilà comment  aider son cerveau à mieux fonctionner d'une façon passive et tellement efficace. Comme le dit Val Brown :"C'est aussi simple que ça "

Je suis pour un esprit d'équipe, une volonté d’œuvrer ensemble dans un bien commun celui de participer à réduire la souffrance humaine. Je suis heureuse d'avoir déjà accompagné plusieurs clients et ami(e)s à s'équiper et devenir praticiens eux même.

Déborah HATTAB
Centre de Neurofeedback Dynamique 84 quai de la Loire 75019 Paris
Email: [email protected]
Tel : 06 76 50 92 22

Learn More
Sandrine Adrasse France

Bonjour, je m'appelle Sandrine Adrassé, j'ai 47 ans, je suis mariée et je suis maman de 4 enfants, de 12, 17, 19, et 20 ans.

J'ai pratiqué le Neurofeedback Dynamique en tant que praticienne, d'avril 2013 à Janvier 2018.

Ayant eu en moyenne 40 clients par semaine pendant 5 ans, ainsi que la famille et les amis, je me mets maintenant à disposition pour la représentation de Zengar Institute en France.

Que ce soit pour un besoin de renseignements, trouver un praticien, des questions sur la pratique ou sur les effets du neurofeedback dynamique, je mets mon expérience à votre service.

Sandrine Adrassé
Email : [email protected]
www.universneurofeedback.fr
Tel : 0687992883

Learn More
Sina Haupt Germany

Flex-your-brain.com reflects my passion for NeurOptimal® Neurofeedback! As Germany’s first NeurOptimal® studio we offer “wellness and fitness for the brain” in a place to calm down, relax and train your brain. Pure training, no therapy. That is what we offer to our clients. Our conviction: There are too many people mentally exhausted. They suffer from too much work pressure and problem focusing – it’s time to let them know, with NeurOptimal® Neurofeedback there is a highly effective and comfortable way to attain mental fitness and wellbeing. And sad, but true, there are also many kids and teens suffering nowadays and it is wonderful being there for them as well.
Of course, we also see many therapeutical effects in our clients’ transformations, as it is not just “wellness-seekers” visiting our studio. Many of our clients come in with different ways they’d like to enhance their life, wanting to benefit from Neurofeedback training next to their regular therapies. Interested scientists, therapists and physicians are also welcome: We are highly motivated to introduce NeurOptimal® as a potential technology for their practices.

NeurOptimal® came into my personal life, when I was trying to balance and strengthen myself. All my life I have been enjoying hard work with dedication. Even though, a constantly high work load in a management position have been part of my identity, I knew I was about to lose my balance and jeopardize my creativity, efficiency and – most important – my health and love of life. Just by lucky chance, I was introduced to NeurOptimal® in the US. Back home in Europe, I went to the Netherlands for a trial session and was amazed. I could not believe how effectively and quickly it helped me calm down, focus and prioritize. For me, that was the ultimate “brain spa” experience. I am very grateful to know, use and offer NeurOptimal® training – a truly meaningful engagement!

__________________________________________

Www.flex-your-brain.com spiegelt meine Leidenschaft für NeurOptimal® Neurofeedback wider! Als Deutschlands erstes NeurOptimal® Studio bietet es einen Ort zum Entschleunigen, Entspannen und für innovatives Gehirntraining. FlexYourBrain bietet reines Training, keine Therapie. Das alles in einem modernen Wellnessambiente. Unsere Überzeugung: Heutzutage sind zu viele Menschen zu stark erschöpft. Sie leiden unter zu viel Arbeitsdruck, Stress und einer problemorientierten Haltung. Es ist schlichtweg an der Zeit, NeurOptimal® Neurofeedback bekannt zu machen als hoch effektive und gleichzeitig komfortable Anwendung für mentale Fitness und Wohlbefinden. Traurig aber wahr, auch viele Kinder und Jugendliche leiden heute bereits unter Leistungsdruck und Ängsten – es ist wunderbar, sie ebenfalls unterstützen zu können.
Natürlich sehen wir auch viele therapeutische Effekte in den Veränderungen unserer Kunden, denn nicht alle Kunden kommen „nur“ mit Befindlichkeitsstörungen und suchen „Wellness für ihren Kopf“. Viele Kunden kommen auch mit einer Angststörung, Depression, ADHS oder Schlafstörung und möchten Neurofeedback therapiebegleitend nutzen. Interessierte Wissenschaftler, Therapeuten und Ärzte sind ebenfalls willkommen: Wir sind hoch motiviert, ihnen NeurOptimal® als potenzielle Ergänzung für ihre Praxis vorzustellen.

NeurOptimal® wurde Teil meines persönlichen Lebens als ich auf der Suche nach Ausgleich und Balance war. Mein Leben war stets geprägt von viel Einsatz und Arbeit. Aber obwohl die starke Arbeitsbelastung in meinem Managementjob Teil meiner Identität war, wusste ich, dass das Fass nahezu überlief. Ich war kurz davor, meine Balance zu verlieren und meine Kreativität, Effizienz und natürlich meine Gesundheit und Lebenslust aufs Spiel zu setzen. Durch einen glücklichen Zufall lernte ich NeurOptimal® während einer US-Reise kennen. Zurück in Europa bin ich dann für eine Probesession nach Holland gefahren – und ich war begeistert. Ich konnte nicht glauben, wie schnell und deutlich mich bereits zwei Sitzungen verändern konnten; ich war ruhiger, fokussierter, schlief besser und wusste glasklar zu priorisieren. Für mich war es das absolute „Wellness für den Kopf“-Erlebnis. Ich bin dankbar, NeurOptimal® in meinem Leben nutzen und es auch anderen Menschen anbieten zu können.

Dr. Sina Haupt
Braindelight GmbH                          
Maarweg 141, 50825 Cologne, Germany
Robert-Koch-Strasse 61, 50931 Cologne, Germany
Tel: +49 (0)221 42 368 670
[email protected]
www.flex-your-brain.com

Learn More
Steven Lane Ireland

I have been training clients with NeurOptimal® since 2009. I have over 3,000 hours of experience and have seen wonderful changes appear as a result of a well optimized brain, including discomfort in certain situations being replaced with peace of mind, sadness giving rise to an optimistic outlook, children having an easier time at school, sports people being able to enter the “zone”, creative people becoming more creative, and stressed people discovering relaxed living again.

I came to NeurOptimal® with a background as a Brief Psychotherapist (since 1997) and Transformative Coach, a Meditation teacher and a Homeopath – all of which I practice alongside NeurOptimal® and sometimes together.  In particular, I have a deep appreciation of the intelligence of living systems which equally applies to human beings. To find a piece of technology that can provide information to that intelligence is mind blowing!

My wish is to help people attain emotional and physical wellbeing, outside of the conventional medical model which I consider very limited and lacking in credibility. NeurOptimal®, as a non diagnostic and non medical treatment is extraordinary because it connects people back into their own intrinsic wellbeing and thus empowers them. It is therefore a life changing tool for many, and I am very happy to have the opportunity of introducing this remarkable technology to many more people.

Steven Lane
A Change of Mind
18 Ashley Court, Tullamore,. Co Offaly
Landline (local call Ireland) (0)76 602 6020
Mob 085 1003916
www.achangeofmind.eu
[email protected]

Learn More
Daniel Bensimhon Israel

כאדם היוצא  מענף התעשייה, הטכנולוגיה ויזמות, הפעילות שלי התמקדה עד כה בעיקר בפרודוקטיביות ושיפור התפוקה, תמיד עיניין אותי מה אוכל לעשות כדי להתעלות על עצמי, להגיע לקצה גבול היכולת, לשפר ולהשתפר. בזכות רעייתי, פסיכותרפיסטית ידועה, גיליתי עולם נפלא של מדעי הנפש, של היבטים התנהגותיים, נפשים ופתולוגים. אך מעל לכל, את הכלים והתרפיות הנובעים מתוך מטרה אנושית עמוקה של הקשבה, כבוד ועזרה לזולת להתגבר על קשיים ולשפר את חייו. מה שהוביל  אותי לדיסציפלינות של צמיחה אישית ואימון אישי (קאוצינג(.

החשיפה שלי לנרופידבק הדינמי™ ומערכת הגאונית נרופטימל® הינה עבורי התגלות של ממש, מהפכה אמיתית. מה יותר אלמנטרי מאשר לגרות, באופן טבעי לחלוטין וללא מאמץ, את מערכת העצבים המרכזית שלנו, מושב שליטה אמיתי של הווייתנו. מידי יום אני עד לשינויים,  הישגים ושיפורים מדהימים בקרב אנשים רבים שהגיעו להתאמן במכון מסיבות מגוונים מאוד.

ולכן בתור נציג, נפלה בחלקי זכות גדולה להכשיר מאמנים חדשים רבים למערכת            נרופטימל ®  הנפלאה  אשר נותנת גם לי את ההזדמנות להיות שחקן פעיל על מנת לעזור להפחית את הסבל ולשפר את איכות החיים לכמה שיותר אנשים.

אני עומד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לפעולה של נרופטימל®, חוויות הלקוח, כמו גם בתמיכה בהכשרה ורכישת המערכת.

שפה: עברית, צרפתית, אנגלית

טל: 052-5532432
[email protected]
www.neurosense.co.il


Coming from the field of industry, high technology and business, my activities were previously focused mainly on productivity and performance. I discovered thanks to my wife, a renowned psychotherapist, the wonderful world of the sciences of the soul, of these behavioral, psychic and pathological aspects. But above all, the therapies that flow from it for a deeply human purpose of listening respect and help others to overcome difficulties and improve their lives.  Which brought me to the disciplines of personal fulfillment and coaching.

In this context, the discovery of Dynamic Neurofeedback ™ and its ingenious Neuroptimal® system was a real revolution for me. What is more elementary than to solicit, naturally and without effort, our central nervous system, a true seat of control of our being? I witnessed amazing changes and improvements among the many people who came to practice at the institute for a variety of reasons.

Therefore, representing and training new practitioners to the Neuroptimal® system offers me every day, the opportunity to be a player in its own right by helping to reduce suffering and improve the quality of life for the greatest number.

I am at your disposal for any questions regarding the operation of NeurOptimal®, customer experiences, as well as support for training and the purchase of a system.

Tel : 052-5532 432
[email protected]
Site: www.neurosense.co.il

Learn More
Jennifer Amsellem Israel

גיליתי neuroptimal ® לפני כמה שנים, בזכות בן הבכור שלי, כשחיפשתי שיטה יעיל וללא תופעות לוואי, כדי להתגבר על בעיות רפואיות שונות (מחלה גנטית כואבת (ehlers danlos syndrom), ADHD, ואפילפסיה)

התוצאות היו מדהימות, ובאופן טבעי החלטנו עם בעלי, ללמוד על זה ולפתוח משחד שנינו, כדי להפיץ השיטה בישראל ובעולם.

תמיד האבתי לעזור לכולם ואני לוהטת במנגנון המוח, הז לעבוד וחבר על neuroptimal ®, נראה לי הדרך הברורה בעוז בשבילי.

היום החלטתי להמשיך בתהליך הזה ולתת לאחרים להתקדם ולפתוח העסק שלהם כדי לעזור לרוב האנשים שצריכים.

אני ממש מאוהבת בטכנולוגיות, הז אהיה רוב הזמן פה כדי שתתקדמו ההרפתקה הנפלא הזאת, גם כעסק וגם כמשתמש פרטי.

אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בטלפון, מייל או דף הפייסבוק שלי

טלפון 0548136396
מייל [email protected]
https://www.facebook.com/neurofeedbacknatanya/
www.neurofeedback-israel.net

_____________________________________________________________

Mariée et mère de 4 enfants en bas-age. Je découvre neuroptimal ® il y a quelques années, grâce à mon fils aîné, quand je cherchais une méthode sans effets secondaires et efficace, pour combattre plusieurs problemes de santé différents (maladie génétique douloureuse (syndrome ehlers danlos)  attention déficit disorder with hyperactivity, et épilepsie).

Les résultats ont été époustouflant.

C'est donc naturellement que nous avons décidés, mon mari et moi, de suivre une formation afin de pouvoir promulguer la méthode à travers Israel et le monde.

Ayant toujours aimé aider mon prochain et étant passionnée par les mécanismes du cerveau, travailler et promouvoir le neurofeedback était pour moi une évidence.

Aujourd'hui j'ai décidé de continuer sur ma lancée et permettre à d'autres personnes à avancer et ouvrir une entreprise afin de pouvoir aider le plus de personnes possible.

Accroc aux technologies je serai disponible le plus souvent possible pour vous aider à avancer dans cette merveilleuse aventure, que ce soit de façon professionnelle ou personnelle.

N'hésitez pas à me contacter par téléphone, mail ou via ma page Facebook.
Téléphone 0548136396
Mail [email protected]
Facebook https://www.facebook.com/neurofeedbacknatanya/
www.neurofeedback-israel.net

__________________________________________________________

Married and mother of 4 young children.

I discovered NeurOptimal® thanks my oldest son, when I was looking for a solution without side effects to fight again health problem (painful genetic disease (ehlers danlos syndrome), ADHD, and epilepsy).

Results were wonderful and naturally I decided, with my husband to learn, work and promote NeurOptimal® in Israel and toward the World.

I Always Love to help, and I am passionate about the brain's mechanism, so talking, working and promoting NeurOptimal® was elementary for me.

Today I decide to continue on my way and allow to others to progress and open their own business to help many people as possible.

Addicted to new technologies, I will be available as often as possible to help you to progress into this wonderful adventure as professional or as personal option.

You Can contact me on my mail, my phone or my Facebook page.
Phone:0548136396
Mail: [email protected]
https://www.facebook.com/neurofeedbacknatanya/
www.neurofeedback-israel.net

Learn More
Sarah Allali Israel

J’ai 43 ans, mariée et maman de 4 enfants de 3 ans à 15 ans.

J’ai recherché pendant de nombreuses années une méthode douce et naturelle pour aider mes enfants reconnus ‘hyperactifs’, présentant des troubles de la mémoire et une impulsivité entre autres...

Je me suis beaucoup intéressée au ‘mieux-être’ et aux moyens d’y parvenir.

Puis un jour, au cours de mes longues recherches, j’ai découvert la méthode NEUROPTIMAL®️...

J’ai été enthousiasmée par sa simplicité et même si j’étais encore sceptique,  ses bienfaits sur mes enfants sont apparus très rapidement, étant donné que notre cerveau est capable, mieux que quiconque de nous aider à être plus performant - et ce, à condition d’avoir la bonne information!

C’est pourquoi, je me suis donc prise de passion pour cette méthode à la fois simple et innovante.

Tres vite, j’ai acheté mon équipement pour la maison et me suis formée afin de devenir praticienne.

Depuis, j’ai rencontré beaucoup de familles, d’enfants, d’adultes dont le quotidien s’est transformé vers un ‘mieux -être’ de façon extraordinaire.

Dorénavant, je veux pouvoir transmettre mon expérience et mon savoir afin de vous aider à devenir vous-même praticien.

Je pense que dans un futur proche tout le monde devrait être à même de connaître  NEUROPTIMAL®️ et de bénéficier d’un entraînement NEUROFEEDBACK DYNAMIQUE et pas seulement les personnes en souffrance.

Le plus grand nombre devrait avoir la chance de savoir qu’aujourd’hui il est possible de fonctionner de façon plus performante et plus efficace dans la vie.

Je peux vous aider à devenir praticien NEUROFEEDBACK DYNAMIQUE afin qu’à votre tour vous puissiez vous aussi faire partie de cette aventure.

Je suis à votre entière disposition pour tout renseignement.

Sarah Allali
Représentante et Formatrice NEUROPTIMAL®️
Israel:053.708.50.41
France:01.86.96.22.45
[email protected]


My name is Sarah Allali and I am 43 years old, married and a mother of 4 children aged from 3 to 15.

For many years I searched for a gentle and natural treatment to help my children who had been classified as hyperactive and who were experiencing poor concentration, memory and impulsive behavior, among other difficulties.

I became very interested in wellness and how to achieve it.

During my extensive research I discovered the NEUROPTIMAL® method.

I was intrigued by its simplicity and even though I was initially skeptical, its benefits to my children very quickly became apparent. One’s own brain is more capable than any external source at increasing one’s performance. The NEUROPTIMAL® method is a system for providing the brain with neurofeedback training, in order to harness its own power and naturally improve its self-regulation and function more efficiently, comfortably and effectively while building flexibility and resilience.

Following my highly positive experience, I purchased the necessary equipment and undertook training to become a practitioner of the NEUROPTIMAL® method myself.

I am passionate about this simple, innovative and transformative method. Over the past several years I have engaged many families, including both adults and children, in the NEUROPTIMAL® neurofeedback method, helping to transform their lives with greater well-being in an extraordinary way.

This 100% natural method, which was developed by experienced clinical psychologists, is safe, effortless, non-invasive, and well established. It has been developed with the aim of helping one to operate more efficiently and effectively and generally experience an improved quality of life.

My goal is to share my experience and knowledge, by providing DYNAMIC NEUROFEEDBACK training, to help you to become a practitioner of the NEUROPTIMAL® method yourself, so that you may help others and become part of this adventure.

Please do not hesitate to contact me for any further information.

Sarah Allali
From Israel :053.708.50.41
From France:01.86.96.22.45
[email protected]

NEUROPTIMAL® Representative and Trainer

Learn More
Yossef Brami Israel

J’ai 49 ans, marié et père de sept enfants, j’étudie la Torah et traduit des textes saints en plus d’être praticien et formateur NeurOptimal®.

Après quinze ans passés en Israël avec la volonté de mieux connaître le Créateur du monde, mon être, et mon rôle dans le monde, j'ai compris que je devais donner, aider les autres.

J’ai alors découvert le Neurofeedback Dynamique. Cette approche s’inscrivait parfaitement dans mon courant de pensée : la recherche du bien-être et la réduction de la souffrance dans le parfait respect de soi et de son environnement, par un travail sur soi non imposé. Il fallait essayer, d’autant que j’avais des enfants qui prenaient de la Ritaline.

Très vite, la maison a changé de configuration et j’ai commencé à pratiquer réellement. Aujourd’hui, je suis conférencier en Israël et je forme avec la volonté permanente de rester aussi praticien pour profiter du bonheur de voir les gens changer et mieux vivre. Et j’ai déjà eu la chance d’être spectateur de la réelle amélioration de plus de cent cinquante personnes, avec des pathologies très différentes allant du TOC, schizophrénie, TDA(H), ou plus simplement des souffrances dû au stress par exemple.

Mon rêve est que chacun puisse profiter de NeurOptimal® pour réduire la souffrance et permettre ainsi à chacun de retrouver son endroit, son moi.

Langues parlées : Hébreu, Français

Yossef Brami
[email protected]
058.426.52.52

 

יוסף ברמי

[email protected]

058.426.52.52

שפת אם : צרפתי

בן 49, נשוי ואבא ל-7 ילדים, מתרגם סיפרי קודש, בנוסף מאמן ומלמד NeurOptimal®.

לפני 15 שנה עליתי לארץ עם רצון טוב להכיר את הבורה עולם, את האני ותפקיד שלי בעולם. הבנתי שאני בנוי כדי לתת, לעזור לזולת.

אז בזכות קורין פורניה היכרתי את הנוירופידבק דינאמי. השטה הזאת מאוד מאתימה עם השקפה יהודית : חיפוש האיכות חיים והפחתה של הסבל בכבוד של הסובל וסביבתו, על ידי עבודה על עצמו בלי פלשנות. לכן היתי חייב לנסות, וכל שכן שהיה לי ילדים שלקחו את ריטלין.

מהר כל הבית השתנה והיתחלתי לאמן אחרים. היום, אני מרצה ל- NeurOptimal® בארץ ומלמד את השיטה עם רצון להמשיך לאמן בשמחה כדי להינות מלראות את האנשים להשתנות ולחיות יותר טוב. זכיתי לראות שינויים מוחשיים ומשמעותיים ליותר מ-150 אנשים עם מגוון רחב של מצבים מ-OCD, סכיזופרניה, D(H)AD, ...עד דיכאון, לחץ, לדוגמא.

אני חולם שכל אחד יכול להינת מ- NeurOptimal®כדי לחזור לאני שבו יודעים האושר.

Learn More
Francesco Lanza Italy

Nato a Torino in Italia nel 1969, laureato in Economia e Commercio, Filosofia e Teologia, dal 1994 al 2012 ho abitato in Francia dove per quasi 20 anni ho aiutato centinaia di persone che avevano perso il bandolo della matassa di una vita che sembrava ingarbugliarsi sempre più, a ritrovare un senso, una direzione di fronte a decisioni da prendere, rapporti da ricucire, momenti difficili da superare. Il mio lavoro è stato dunque per tanto tempo quello di attivare le risorse, che le persone avevano già, ma che erano come insabbiate da una crisi personale, esistenziale, familiare, affettiva, lavorativa. Non ho mai preteso di giocare allo psicologo che cerca le cause del disagio, ma piuttosto qualcuno che aiuta a dare il meglio di sé stessi, liberando, per esempio da falsi dilemmi per riportare verso un pensiero logico e costruttivo. A scuola, nelle aziende, in ambito sanitario o spirituale, in situazioni di emergenza o per i semplici ostacoli della vita privata, ho affiancato nel processo di maturazione e crescita tante persone aiutandole ad esprimere le proprie potenzialità. Quale eccezionale scoperta è stata dunque per me NeurOptimal®!! Be the best you! It’s time!! NeurOptimal® infatti favorisce, insieme ad un dialogo costruttivo, la presa di coscienza e l’eliminazione dei meccanismi ripetitivi, ossessivi e negativi che spesso portano a bloccarsi, esitare, restare nei conflitti di relazione. Ma il salto di qualità professionale che NeurOptimal® mi ha permesso di fare riguarda soprattutto l’eliminazione delle svariate reazioni fisiche che spesso accompagnano i periodi di crisi. Il corpo soffre, quando la mente soffre. Ritornando nel 2013 in Italia, ho cominciato a collaborare con un medico di base, il dottor Bernini. Dopo aver testato NeurOptimal® su sé stesso, mi ha rapidamente inviato ogni sorta di cliente. Sono diventato dunque il pioniere di NeurOptimal® nel mio paese e la nuova attività è andata subito a gonfie vele, per poi letteralmente esplodere dopo aver ottenuto numerosi successi con persone che soffrivano di acufeni o tinnitus. Questa sintomatologia, allo stato attuale della ricerca, non ha una diagnosi univoca e una terapia efficace. NeurOptimal® non è una terapia per l’acufene, ma si è rivelato molto efficace ed in alcuni casi risolutivo nel migliorare la qualità di vita di queste persone. Sono stato dunque invitato a numerosi convegni scientifici e da quel momento anche numerosi psicoterapeuti si sono interessati al Neurofeedback dinamico. Una nuova sfida era pronta ad essere rilevata ed eccomi dunque dal 2016 nell’equipe dei Rappresentanti Zengar ed in quella degli Istruttori Zengar per diffondere con la mia società SIND NEUROTTIMO SRL SB l’uso, la filosofia e la conoscenza di NeurOptimal® in Italia e nel Canton Ticino, in Svizzera.


I was born in Turin, Italy, in 1969, and I have degrees in Economics, Philosophy and Theology; from 1994 to 2012, I lived in France, where for nearly 20 years I helped hundreds of people who had lost their way in life, and felt increasingly troubled, to find the right path when confronted with decisions to make, relationships to restore, hardships to overcome. So for a long time my job was to activate the resources that people already had, but that were hampered by a crisis of a personal, existential, family, emotional, work-related nature. I have never played psychologist, seeking the reasons for their malaise, but rather I served as someone who helped them do their best, freeing them from false dilemmas and guiding them back to a logical, constructive way of thinking. In school, in companies, in their physical or spiritual health, in emergency situations or when facing simple obstacles in their private lives, I have accompanied many people in their path to maturing and growing, helping them express their full potential. So NeurOptimal® was an amazing discovery for me! Be the best you! It’s Time!!

NeurOptimal® promotes, together with constructive dialog, the awareness and elimination of the repetitive, obsessive and negative mechanisms that often cause people to stall, hesitate, remain in relationship conflicts. But the professional breakthrough that NeurOptimal® enabled me to achieve has mostly to do with the elimination of the various physical reactions to difficult situations, which often accompany periods of crisis. The body suffers, when the mind suffers. Coming back to Bergamo, Italy, in 2013, I started collaborating with a primary care physician, Doctor Bernini. After using NeurOptimal® on himself, he quickly referred to me all sorts of clients. Thus, I became NeurOptimal® pioneer in my country, and my new work immediately took off and then it literally exploded, after numerous successes achieved with people who suffered from tinnitus. Currently, there is no clear-cut diagnosis and effective therapy for this symptomatology. NeurOptimal® is not a therapy for tinnitus, but has been found to be highly effective, and in some cases even decisive to improve the quality of life of these people. I have thus been invited to numerous scientific conferences and from that time on, many psychotherapists have also shown their interest for dynamical Neurofeedback. A new challenge was ready to be accepted, so here I am since 2016 in the team of Zengar representatives and Zengar Instructor, to promote with my company SIND NEUROTTIMO SRL SB the use, the philosophy and the knowledge of NeurOptimal® in Italy and in the Canton of Ticino, in Switzerland.

Francesco Lanza
[email protected]
Tel: 00393893136226
adresse : Via Marzanica 85, 24124 Bergamo (BG) Italia
site web www.neurottimo.it

Learn More
Rumi Suzuki Japan

こんにちわ!私は鈴木るみと申します
日本でニューロフィードバックトレーニングオフィスを8年やってます
2年ほど前からニューロプティマルを取り入れておりますがかなり効果が高くで
ております。特に私自身が体験したニューロプティマルの効果こそ感動の実感で
す。
このテクノロジーがオフィスに来てから約半年は自分自身でのセッションしか行っ
ておりませんでした。それは実験の意味合いもありまたこのテクノロジーが良い
のか悪いのかをよくチェックするためでした。
実際ニューロプティマルのセッションは私自身ものすごく気持ちが良かったので、
何度も何度もセッションを重ねていくうちに、だんだん自分がとても穏やかで、
自分自身に深く、人生に対して勇敢で、そしてとても平和的になっていきました。
そしてそれは何も言わなくてもクライアントに伝わり、クライアントは「鈴木る
み」が今そっと実験しているのと同じセッションをしてください!と名前もわか
らないこのテクノロジーのセッションを希望しました。

というわけでクライアントはすべて今はニューロプティマルのセッションを楽し
んでおりますが、私はこのクライアントたちがシステムを購入して自宅でセッショ
ンをするお手伝いができる事にものすごく幸せを感じます

私は沢山の方がニューロプティマルのセッションをする事によって笑顔を取り戻
したならば、戦いや戦争がなんて意味のない事なんだろうという事に気づきそし
て彼らはたった今この美しすぎる星の上に立っていることに感動するだろうと強
く強く思います。

Rumi Suzuki
Brain Rescue Japan inc
1-24-14-B Fukazawa Setagaya
Tokyo 158-0081 JAPAN

Brain Spa
1-1-10-202 Kanda-cho Toyota
Aichi 471-0868 JAPAN

Tel +81-3-6432-3695
Fax +81-3-6432-3697

Website www.brain-spa.jp
[email protected]

Learn More
Peteris Urtans Latvia

Peteris is an occupational therapist working in the biofeedback and neurofeedback field since 2008.

He runs a very successful private practice in Latvia and has had experience with more than 5 000 clients and more than 15 000 hours of NeurOptimal® sessions.

He works with a vast array of people; ADHD, children with autism, depression, cerebral palsy, schizophrenia, stroke, the elderly, schools, professional athletes, the army, corporations and more.

He has given lectures on more than 50 different topics about brain function and Neurofeedback. He’s also helped to open practices in Latvia, Lithuania and gives consultations to clients in Estonia, Russia, Norway, Finland and the UK.


Петерис является профессиональным терапевтом, работающим в области биологической обратной связи и нейрофидбэка с 2008 года.
Он проводит очень успешную частную практику в Латвии и имеет опыт работы с более чем 5 000 клиентами и более 15 000 часов сеансов NeurOptimal®.
Он работает с огромным количеством людей; СДВГ, дети с аутизмом, депрессия, церебральный паралич, шизофрения, инсульт, пожилые люди, школы, профессиональные спортсмены, армия, корпорации и многое другое.
Он читал лекции по более чем 50 различным темам о функции мозга и Neurofeedback. Он также помогает открывать практику в Латвии, Литве и дает консультации клиентам в Эстонии, России, Норвегии, Финляндии и Великобритании.


Peteris ir profesionāls terapeits, kurš strādā bioloģiskās novērošanas un neirofidbeka jomā kopš 2008. gada.
Viņš ir ļoti veiksmīga privātā prakse Latvijā un ir guvusi pieredzi ar vairāk nekā 5000 klientiem un vairāk nekā 15 000 stundu NeurOptimal® sesiju.
Viņš darbojas ar lielu daudzumu cilvēku; ADHD, bērni ar autismu, depresija, cerebrāla paralīze, šizofrēnija, insults, veci cilvēki, skolas, profesionālie sportisti, armija, korporācijas un daudzi citi.
Viņš lasīja lekcijas vairāk nekā par 50 dažādiem tematiem par smadzeņu un neirofīdbeka funkciju. Viņš arī palīdz atklāt praksi Latvijā, Lietuvā un sniedz konsultācijas klientiem Igaunijā, Krievijā, Norvēģijā, Somijā un Lielbritānijā.

 

[email protected]
www.RigaBrain.com
Telephone: +371 29446669
FaceBook.com/peteris.urtans

Learn More
Jorge Dominguez Mexico

Laura Zazueta y Jorge Domínguez

Desde el comienzo de mi vida profesional como psicólogo en México y actualmente como
psicoterapeuta en Canada, aunado a la experiencia en el manejo de empresas en el sector de la
salud me he dado a la tarea de encontrar nuevas y mejores herramientas para que cada uno de
mis consultantes y clientes puedan lograr, en poco tiempo cambios significativos en su vida, y es ahí que después de realizar una minuciosa investigación encontré los grandes aportes que Zengar hace a la humanidad.

Convencido del profesionalismo del equipo de Zengar, la eficacia y la calidad de NeurOptimal® en conjunto con Laura Zazueta terapeuta sistémica trans-generacional y masoterapeuta, creamos NeuroDOZA, una compañía enfocada en poner al alcance de las personas los grandes beneficios que se obtienen con NeurOptimal® tanto en las áreas de salud como en las oportunidades de negocio que presenta.

Actualmente contamos con cedes en las ciudades de Montreal, Vaudreuil-Dorion, México y con
atención directa a toda Latino América.

En NeuroDOZA creemos en la suma de voluntades y sobretodo en la experiencia acumulada que
brinda resultados a quienes lo requieren.

Laura Zazueta
División Canadá
Montreal | Vaudreuil-Dorion +1 514 447 8434
[email protected]
neurodoza.com

Jorge Dominguez
División México y América Latina
Ciudad de México 52 (55) 2789 0305
Resto del Mundo, llamada sin costo 1 888 880 6894
[email protected]
neurodoza.com


Ever since the beginning of my career as a psychologist in Mexico and presently as a
psychotherapist in Canada, in addition to my experience in business management in the health
sector, I’ve striven to find new and better tools, so each of my consultants and clients can rapidly achieve significant changes in their lives. After doing some extensive research, I learned about Zengar’s great contribution to humanity.

Convinced by the professionalism of Zengar’s team, the efficiency and quality of NeurOptimal®,
together with Laura Zazueta, a transgenerational systemic therapist and massotherapist, we
created NeuroDOZA, a company whose goal is to make NeurOptimal® benefits, in the health
sector as well as the business opportunities it offers, accessible to everyone.

We now have offices in Montreal, Vaudreuil-Dorion and Mexico, and offer direct service to all Latin America.

At NeuroDOZA we believe in collective determination, and specially, gained experience that offers results to those who need it.

Laura Zazueta
Canada
Montreal | Vaudreuil-Dorion +1 514 447 8434
[email protected]
neurodoza.com

Jorge Dominguez
Mexico and Latin America
Mexico City 52 (55) 2789 0305
Toll free worldwide 1 888 880 6894
[email protected]
neurodoza.com

Learn More
Ana Castillo Spain

My encounter with NeurOptimal® is a wonderful adventure that has changed my life and my family’s. Two years ago, my husband who is diagnosed with Parkinson received two NeurOptimal® sessions and the results were fantastic.
 I realized I should share this amazing tool and I created the Fundacion Ana Castillo for the Spreading of Neurofeedback in Spain, recognized by the Ministry of Health and of which I am President.

The non-profit objectives of the foundation are to reduce human suffering through the application of NeurOptimal® sessions to people who are economically needy
 It’s a very gratifying and enriching experience that corresponds to my desire to assist those who suffer. My previous volunteering allowed me to approach the underprivileged groups, such as severely ill, children and elder , as well as foreign women imprisoned in Madrid.

I am totally convinced that it is an obligation to share and spread the scientific and technological advances of NeurOptimal® to improve the lives of those suffering.My commitment is to represent Zengar Institute Inc. in Spain supplying information, NeurOptimal® systems and training people for “Basic Certification Course” – I speak Spanish, French, English and Arabic.

Mi encuentro con NeurOptimal® es una aventura maravillosa que ha cambiado mi vida y la de mi familia.Hace dos años, mi marido diagnosticado de Parkinson recibió 2 sesiones de NeurOptimal® cuyos resultados fueron realmente fantásticos.A raíz de ello comprendi que debía compartir esta increíble herramienta y he creado la Fundacion Ana Castillo para la Divulgación del Neurofeedback en España, reconocida por el Ministerio de Sanidad Español y de la que soy Presidenta.Los fines no lucrativos de la fundación consisten en reducir el sufrimiento humano a través de la aplicación de sesiones de NeurOptimal® a los colectivos mas necesitados económicamente.Es una labor de total dedicación muy gratificante que corresponde a mi deseo de ayudar a los que sufren. Mis anteriores voluntarios me permitieron acercame a los colectivos desfavorecidos como enfermos, mujeres extranjeras encarceladas en Madrid, niños y personas mayores. Estoy totalmente convencida que es una obligación compartir y divulgar los avances tecnológicos y científicos que reúne NeurOptimal® para el bien de los sufren.Soy Representante para España de Zengar Institute Inc. Conceptores de NeurOptimal® asi como Instructor Oficial del Basic Certification Course”.

Fundacion Ana Castillo
Calle Sorolla, 47 – 1º A – 28222 – Majadahonda – Madrid
Tel. 629 22 46 36
[email protected]

Learn More
Christina Rompa The Netherlands

Ik herinner me mijn eerste kennismaking en ervaring met NeurOptimal® in 2003 als de dag van gister: innerlijke rust en helderheid van geest. In essentie, bij mezelf thuiskomen. En dat op zo’n prettige en moeiteloze wijze. Met psychologie en neuro-linguïstisch programmeren als achtergrond startte ik mijn praktijk De Zachte Kracht. Sindsdien ben ik een genietende getuige van de vele veranderingen die mensen in hun leven ervaren dankzij dit magnifieke instrument.

In 2010 verwelkomde ik de gelegenheid om Zengar vertegenwoordiger en instructeur in Nederland te worden: Breingoed was geboren. Mijn werk is mijn hobby. Ik heb plezier in het informeren, inspireren en ondersteunen van NeurOptimal® gebruikers en trainers. Zowel het gezin dat een systeem voor thuisgebruik aanschaft als de professional die sessies aan anderen wil gaan aanbieden. Voldoening vind ik ook in het geven van de inspirerende NeurOptimal® cursussen, in het overdragen van mijn door de jaren heen verzamelde kennis van de Zengar filosofie en werkwijze.

Mijn wens is steentjes bij te dragen aan de verbreiding van deze waardevolle werkwijze. En ik kijk ernaar uit getuige te zijn van de verdere integratie van NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback® in het thuisgebruik, de zorgsector, het bedrijfsleven en het onderwijs.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de aanschaf van een systeem voor persoonlijk of professioneel gebruik, sta ik je graag te woord. Een lezing op locatie, een kosteloos informatief gesprek en demo training bij Breingoed, of het huren van een systeem om zelf sessies te kunnen doen, behoren tot de mogelijkheden.

------

I well remember my first acquaintance and experience with NeurOptimal® in 2003: inner peace and clarity of mind. In essence, coming home to myself. And in such a pleasant and effortless manner. Having Psychology and Neurolinguistic Programming as my background I opened up my practice Gentle Strength. Since then I’ve enjoyed witnessing the numerous changes people experience in their lives, using this magnificent tool.

In 2010 I embraced the opportunity to become a Zengar Representant and Instructor in the Netherlands: Breingoed was born. My work is my hobby. I find pleasure in informing, inspiring and supporting NeurOptimal® users and trainers. Both the family that has a system for home use as well as the professional who wants to offer sessions to others. Fulfillment is also found in teaching the inspiring NeurOptimal® courses, in conveying my yearlong gathered knowledge of Zengar’s philosophy.
My desire is to contribute to further expansion of this valuable technology. And I look forward to witnessing the increasing integration of NeurOptimal® Neurofeedback in family homes, healthcare, business corporations and educational environments.

When you are interested in purchasing a system for personal or professional use, I am happy to be of service to you. A lecture or presentation, a meeting and demo at my office or renting a system to do your own sessions are some of the services I offer.

 

Christina Rompa
K. van Rossumstraat 27, 5104 HK Dongen
T: +31(0)162-325163
E: [email protected]
I: www.breingoed.nl

Learn More
Hannie Ruinen The Netherlands

My name is Hannie Ruinen and I have been working with NeurOptimal® for more than 10 years.

My first contact with this fantastic system was when I was suffering from very severe postpartum depression 12 years ago. It took me only two sessions with one of the few Dutch trainers at the time for me to decide I needed this system for myself in order to ‘heal’. After 15 sessions I started enjoying life again. Since then I have taken every Zengar course available. I was lucky to have attended courses taught by the inventors of NeurOptimal®, Drs. Val and Sue Brown, personally.

I first integrated NeurOptimal® into my coaching practice. In the years that followed, I became a licensed health practitioner.

Over the last eight years, after moving to another part of The Netherlands, children have become my main clients. I do however, offer NeurOptimal® sessions to anyone who needs them. My clients range from professional musicians and ballet dancers, to people suffering from stress to peak performance. On Wednesdays I offer NeurOptimal® sessions at a family doctor health-care centre, on Fridays I offer NeurOptimal® sessions at a special school for diagnosed children.

I am very happy and proud to be part of the Zengar team, first as an instructor and now as representative. I look forward to introducing NeurOptimal® to people in the Netherlands as well as Scandinavia and the eastern European countries.

Mein Name ist Hannie Ruinen und ich arbeite, mit sehr viel Spaβ und Erfolg, seit mehr als 10 Jahren mit NeurOptimal®.

NeurOptimal® ist ganz integriert in meiner coaching-Praxis seit 2006. In den Folgejahren wurde ich eine lizenzierte Heilpraktiker. In den letzten acht Jahren, nach dem Umzug in einen anderen Teil der Niederlande sind die Kinder meines wichtigsten Kunden geworden. Jedoch, biete ich NeurOptimal® Sitzungen an wer sie braucht. Meine Kunden reichen von professionellen Musikern und Ballett-Tänzer, zu Menschen mit Angst , zu Spitzenleistungen. Mittwochs biete ich NeurOptimal ® Sitzungen in einem Hausarzt Health Care Centre, am Freitag biete ich NeurOptimal® Sitzungen an einer Sonderschule.

Es ist immer fantastisch, die positiven Veränderungen bei meinen Klienten zu sehen. Das ist das wichtigste „Warum“ ich so gerne mit NeurOptimal® Neurofeedback arbeite.

Ich bin sehr glücklich und stolz, Teil des Zengar Teams zu sein, erste als Ausbilder und nun auch als Repräsentant. Ich freue mich auf die Einführung von NeurOptimal® zur Menschen in den Niederlanden sowie Skandinavien und den Deutschsprachigen Europäischen Ländern.

Hannie Ruinen
Neuro-Insight
Minderbroederssingel 44, 6041 KK. Roermond, The Netherlands
[email protected]
www.neuro-insight.nl

Learn More
Maria Raposo Portugal

Français
Ma formation universitaire est Géographie et Aménagement du territoire. Toutefois, ma vie professionnelle, pendant plus de 25 ans fut la gestion d'équipes et la relation avec les clients.
Cependant, j'ai du ralentir le rythme hallucinant du travail dans lequel j'ai toujours vécu. En effet, je fus surprise par un diagnostique de fibriomialgie et peu de temps après par un cancer.
Ce furent des années terribles et trés douloureuses pour mon entourage et pour moi-même.
C'est alors que j'ai senti une énorme envie de revivre, de vivre la vie pleinement, ce qui m'a fait découvrir le Neuroptimal®.
Je me suis libérée d'un traitement dit chronique pour un bien-être vraiment fantastique.
Mon premier objectif fut mon traitement, mais rapidement j'ai fait des séances à mes proches et amis.
Je suis praticienne depuis février.
Les résultats sont simplement extraordinaires et l'émotion de la conquête de la joie de revivre est inexplicable.
J'ai ressenti la nécessité de faire découvrir cette incroyable "machine" afin de changer et améliorer la vie de beaucoup de monde.
Au Portugal, personne ne connaissait le Neuroptimal® et me voilà prête à partager la richesse de cette évolution technologique et scientifique.

Anglais
It was based on the relation with clients and team management, with all sheds associated, that I developed my professional career for over 25 years, although my college education is about Geography and Regional Planning.
However, my health condition made me slow down the hasty rhythm of working life I have always lived.
I was confronted with a fibromyalgia diagnosis, and a few years later with an oncological problem. The following years were painful to me and everyone who shared my daily life.
The great necessity of coming back to "life" with quality, made me discover NeurOptimal®. I released myself from chronic medication and the well being acquired is in fact amazing.
The first objective was of self-treatment, but I quickly started doing sessions with my friend and family.
I am a trainer since February.
The results were simply extraordinary and the mutual emotion in the conquest of living confort is inexplainable.
I felt that I have the obligation to share this incredible tool to change and improve the lives of so many people.
Portugal still did not know NeurOptimal® and here I am with the wish of sharing the richness of this technological and scientific evolution.

Portugais
Foi na relação com os clientes e gestão de equipas com todas as vertentes associadas que desenvolvi a minha vida profissional durante mais de 25 anos, apesar da minha formação universitária ser na área de Geografia e Planeamento Regional.
No entanto a minha saúde fez-me desacelerar o ritmo alucinante de trabalho que sempre vivi.
Fui surpreendida com um diagnóstico de fibromialgia e poucos anos depois um problema oncológico. Foram anos de experiência muito dolorosa para mim e as pessoas que partilhavam o dia a dia comigo.
A minha necessidade enorme de voltar à “vida” com qualidade de vida, fez-me descobrir o NeurOptimal®. Libertei-me de uma medicação considerada crónica e o bem-estar adquirido é realmente fantástico.
O 1º objetivo foi de auto tratamento, mas rapidamente comecei a fazer sessões à família e aos amigos. Sou trainer desde fevereiro.
Os resultados foram simplesmente extraordinários e a emoção mútua na conquista do conforto de viver é inexplicável.
Senti que tenho obrigação de dar a conhecer esta incrível ferramenta para mudar e melhorar a vida de tanta gente.
Portugal ainda não conhecia o NeurOptimal®, e aqui estou eu com o desejo enorme de partilhar a riqueza desta evolução tecnológica e cientifica.

 

Maria Raposo

Tel.: +351 918 455 529
Tel.: +351 261 144 959

Adresse:
SerOptimal, Centro de Neurofeedback Dinâmico
Rua Conde de Tarouca, 25 R/C Dto.
2560-315 Torres Vedras
Portugal

E-mail : [email protected]

Learn More
Catherine Boyer United States of America

I’ve been a psychotherapist working with adults for almost thirty years. Although the results my clients and I obtained together were very good, when I was introduced to neurofeedback in 2002 I quickly started to see ways it might be beneficial to many of my clients.

I introduced NeurOptimal® first to some of my therapy clients and then made it available to people who wanted to come just for neurofeedback. I’m happy to tell you that my guess about the difference it could make proved to be correct. I have seen my clients lives transform in ways many of them had thought were not possible.

A a psychotherapist I was always grounded in the firm belief and trust in each person’s ability to heal and grow – if given the right experiences, information and tools. The Zengar NeurOptimal® system is based on a similar principle – that the CNS (the central nervous system, your brain and spinal cord) has a powerful ability to renormalize itself, if it is given the right information. NeurOptimal® gives it that information. Being the trainer who facilitates that happening is a truly wonderful job. Being a Representative for NeurOptimal® is also very satisfying because it helps make the system I love using more widely available.

Catherine Boyer
New York Neurofeedback
144 West 86th Street, Suite 1A
New York, NY 10024
Tel. 1-212-877-6923
[email protected]
www.newyorkneurofeedback.com

Learn More
Natalie Baker United States of America

Natalie is certified as an Advanced NeurOptimal® trainer and is founder of Neurofeedback NY. She has worked as a psychotherapist since 1999 and a Buddhist practitioner and teacher since 1991. Given her western training is psychology and eastern training in Buddhist thought and meditation, Natalie brings a broad perspective on mental health and well-being. In 2010 she introduced neurofeedback to her psychotherapy practice to support changing our negative habits on the physical or brain level. She believes in the need to work on all three levels: physical, psychological and spiritual, to support optimal health.

To read more about how she came to NeurOptimal® as her neurofeedback system of choice: why NeurOptimal®?

Neurofeedback NY has offices in New York, Denver and Los Angeles.

Natalie N. Baker, LMHC
32 Union Square East, Suite 1017, New York, NY, 10003
347-860-4778
[email protected]
www.neurofeedbacktraining.com
www.neurofeedbackny.com

Learn More
Miriam Bellamy United States of America

I first came to NeurOptimal via The Bowen Center in D.C. I was attending a leadership conference, and realized I needed to do something different with my stress and my health. There was so much, it felt, holding me back from what I wanted to achieve and who I wanted to be. So I rented a system, and my whole family started with sessions. We saw dramatic shifts with both myself and my youngest, and I decided to start the business. I had already been in business for 21 years as a LMFT, so was very comfortable with the marketing and the relationship building. I rented my first systems out last November and December and haven’t looked back! Now that I’ve been invited to be a Sales Rep, I couldn’t be happier!

The more I learn about NeurOptimal, the more I see how perfectly it fits with the ideas I’ve been coming to over the past 21 years. I have the understanding that our bodies and brains are systems and that we live and breath in the context of emotional systems. NeurOptimal’s systemic approach is refreshing in a world that sees everything in linear terms. I look long and hard for like minded folks and feel I have found a home in NeurOptimal.

Miriam Bellamy
2627 Redwing Road, Ste 325,
Colorado Fort Collins, United States
(303) 222-5118
[email protected]
https://wholefamilyneurofeedback.com/

Learn More
David Delaney United States of America

In my 33 year background in somatic therapies as well as my work as a psychotherapist lead me to search for a technology that could help our brains do what they do best, which is to adapt well to the constant change that life is. My training in meditation, anatomy/physiology, non-linear physics and psychology prepared me well for the NeurOptimal® Neurofeedback approach, which works with the most current and up to date science. If you never push the brain, but simply provide it with complete information about how it is using energy, it can do all the rest. So your brain becoming more energy efficient translates into less suffering and more resilience in the face of change. Or better optimal performance in your life.

In my 9th year of using this approach, I can say that it is highly effective in helping your brain to do what it does best; be in the present moment and thereby function so much better in your life. What follows is a feeling of well-being and ability that translates to happiness and accomplishment no matter what you pursue.

David Delaney & Loraine Masterton
5171 Eldorado Springs Drive, Boulder, Colorado 80304
303-449-2004
www.boulderneurofeedback.com
[email protected]

Learn More
Lori Kochevar United States of America

Lori Grace Kochevar, MS, LPC is a Licensed Professional Counselor and an adoptive mother with thirty years of clinical expertise with children and families. Through her business, Brighten the Brain, Lori provides her services to foster and adoptive families; social welfare systems; school systems; business organizations; and communities. Her personal and clinical experience with the Zengar/NeurOptimal® approach to Neurofeedback is integrated with her extensive expertise in the physiological and emotional components of stress, trauma, attachment, and learning issues.

Lori has expertise in looking at the confounding effect that learning disabilities and executive function concerns have on a family’s ability to flourish. Executive functions are neurologically-based processes involving mental control and self-regulation that allow us to anticipate outcomes and adapt to changing situations.

Lori works with clients to master needed skills while strengthening the brain structures underlying efficient learning and emotional resilience.

By questioning long-held assumptions that have been collectively accepted, Lori has found clinically and empirically based models that provide results that increase our effectiveness and efficiency, delivering faster, easier, safer, long-lasting results to those whom she serves. Brighten the Brain uses a family-systems, multi-disciplinary educational model, paired with NeurOptimal® Neurofeedback, to maximize effectiveness.

Neurofeedback bypasses the conscious mind and directly “trains” the brain to functional fluidity. As the brain becomes more competent and effective, physical and emotional symptoms resolve and learning is enhanced. On a structural level, Neurofeedback® helps strengthen the rate and quality of neuro-communication between all areas of the brain. This allows the mind to engage and make solid, conscious decisions. In this way, behaviors shift from reactive to responsive, allowing enhanced relationships and learning to unfold.

In addition to serving private clients and doing group work, Lori also loves to support fellow practitioners/ trainers who are beginning to integrate NeurOptimal® training into their own areas of expertise and passion. She will use her multi-year experience in building her successful practice to help shorten your learning curve.

Lori Kochevar
Boulder, CO
Tel: 970-352-8873
[email protected]

Learn More
Kristi Knight United States of America

Hello, my name is Kristi and I am the owner and founder of Brain Fitness, a Neurofeedback training and Health Coaching practice located in Fishers, Indiana. I work with children, teens and adults and offer office appointments and home rental systems. I consider myself a lifelong learner earning several health and wellness certifications in coaching, nutrition, brain fitness, stress management, sleep, and NeurOptimal® training. In addition, I have a BA in Cognitive Studies/Psychology.

As a mother, witnessing a child struggle is the most helpless position you find yourself in, and I know this because I have been in the position more than a few times. My passion for helping others began when I witnessed the transformation in my son after a few months of NeurOptimal® training. It was then that I knew there was something much bigger in store for me and I decided to open a business where I could help others.

Now, several years later, I have provided over 7,000 hours of NeurOptimal® training to clients and the stories of transformation, healing and change are nothing short of remarkable and I learn something new from all that I meet. My dedication to helping each person be the best brain they can be is greater now than ever and I would love to to help you begin your journey.

“I am here to help you manage stress without side effects, support you where you are in life and offer hope and healing that you thought was lost.

I believe that ON our journey to wellness....we should LEARN along the way!”

Kristi Knight
Brain Fitness
14074 Trade Center Dr. Ste. 117
Fishers, IN 46038
317-294-4610
www.beyourbestbrain.com
[email protected]

Learn More
Angela Martinucci United States of America

My education and background are in Nutrition and Cooking. I worked for years as a personal chef with families with special dietary needs. I have always had a passion for helping people and for researching different modalities to improve health. I fell into NeurOptimal® by chance. When I was 33 years old, I was diagnosed with stage 3 cancer. The challenging journey of aggressive chemo, radiation and surgeries left me with feelings of discomfort in many situations and sadness. After starting NeurOptimal® training, life started to improve with just a few sessions. The changes were so dramatic that I decided to become a trainer and bring this amazing tool to my community. I serve on the board of directors for a young survivor organization in the San Francisco Bay Area. I am able to share NeurOptimal® with this young group of women who are struggling with the same issues as I was. I also work with many other clients with a variety of concerns. I am so grateful to be a part of my clients’ journeys to a better way of life. My passion for helping others has led me to bringing NeurOptimal® training to the business world. There are many people in the Bay Area who have very long commutes and work long hours. This population greatly benefits from the addition of a NeurOptimal® training program to improve focus and reduce stress.

Angela Martinucci
Mind Balance
San Francsico, CA
-
7025 Stockton Ave.
El Cerrito, CA 94530
(510) 691-8133
[email protected]
www.mindbalanced.com

Learn More
Nikki Sopchak United States of America

I hold a graduate degree in Public Administration with an emphasis in Urban Planning and have built a successful 20-year career in Urban Planning/Land Development working for municipalities and private engineering consulting firms. I first learned about Neurofeedback when my then teenage child was struggling with difficulties at school and stress.

Based on extremely positive results with my daughter, I knew this was something that could benefit everyone in my family as well as a number of friends and co-workers. I felt a strong calling to help spread awareness of and access to this life transforming technology. I bought a system and started a small part time business training people after work and on weekends. In six years, my business has grown to include four locations and over twenty rental systems. I realized that I can only help so many people as a trainer but if I help other trainers to get started, so many more people will benefit. The awareness of and demand for NeurOptimal has grown exponentially since I first began as a trainer and I am thrilled to be able to play a part in this growth.

I really love teaching the live classes and getting to know trainers from all over the world as they begin their journeys with NeurOptimal. We teach the class on selected weekends in our Granbury TX location. Participants get to see our office set up and receive hands on experience with the systems and we enjoy socializing with the group at nearby restaurants during the lunch breaks. Many class participants choose to come a day early or stay late to explore the historic downtown square with its restaurants and shops. Granbury is a lake town with many options for lodging including standard hotels and many boutique bed and breakfasts.

Nikki Sopchak
Serenity Neurofeedback
1208 W. Magnolia Ave, Suite 222
Fort Worth, Texas 76104
817-946-2703
[email protected]
www.serenityneurofeedback.com

Learn More
Susan Tzankow United States of America

I am an Advanced Certified NeurOptimal® Neurofeedback Trainer, Certified Addiction Counselor (CACIII) and a Certified Master Integrative Coach® who lives and works in Lakewood/Denver Colorado.

In 2014 I experienced my own breakthrough during a very challenging time in my personal life, finding NeurOptimal® to be the solution. I have since dedicated myself and my practice to focusing on spreading the word about the benefits of NeurOptimal™ and its ability to help people work through stuck spots, where all the traditional tools in the world haven’t worked. And, I would love to be of service to you!

In my private NeurOptimal® practice I have worked with children and adults, men and women, age 4 to 94! My folks (as I like to call them) were struggling with a variety of different things. I have so many people come to me and say, “I’ve tried everything. This is my last hope.” I feel so privileged to be in the position of witnessing nothing short of miraculous shifts!

In addition to serving private clients I collaborate with others in the Healing Arts, working alongside licensed therapists, chiropractors, massage therapists, Reiki masters, Healing Touch practitioners, mindfulness practitioners and others. My fellow healing professionals report breakthroughs in the work they are doing with their clients as a result of adding NeurOptimal® to the healing process.

As a Zengar Representative my passion is to provide support and build community for NeurOptimal trainers throughout the Colorado Front Range region. I provide a monthly trainer support group on the first Monday of each month at People House, Denver where I am a private practitioner. Additionally, I hold regular introductory presentations open to the general public and Professional Development presentations for the Denver area therapeutic community.

If you are someone who has tried everything and ready for your breakthrough, or a professional who is interested in adding this cutting edge modality to your practice or agency, please contact me. I look forward to joining you on your journey!

Susan Tzankow
720-300-7079
[email protected]

frontrangeneurofeedback.com

Learn More
Marie Laure Wagner United States of America

It has been a great pleasure to work with all kind of people for the last 7 years at InnerOptimal. Together, Danielle Chavalarias and I created InnerOptimal, a place to receive support when you want to see a shift in your journey. We are here to provide support and help if you are experiencing challenges or in need of support in the life transformation you chose. Working at InnerOptimal offers us the experience to work with a lot of people using different modalities.
I use a measurement tool called Quantum Potential Measurement. I received my training in France by the Founder of QPM, Patrick Visier. After my graduation, I became a Performance coach.

I am as well using a technology of neurofeedback, the best I can find on the market: the second generation of neurofeedback, the only dynamical neurofeedback called NeurOptimal®. I am a Licensed Advanced Trainer by the Zengar Institute. I received my training by the two founders of NeurOptimal®, Dr. Val Brown, and Dr. Sue Brown.
I am lucky to help people shift their lives in many different ways including but not limited to improving their enjoyment of life, their meditation quality, their memory, focus, problem solving skills, speed of action and observation.
In the frame of our Non Profit program, I work extensively with veterans coming back from war and overcoming their combat stress and PTDS issues. The result we experience are really encouraging and a true joy. That’s why we are still today using the same modalities.

I have an advanced certification in Bach Flowers essences which I like to use with my clients when needed. I was lucky to have Francois Deport as a teacher and mentor. He is the first one to spread Bach Flowers from England in France. I’m an active member of I.F.R.I.E. (French Institute of research on Emotional Intelligence), where I graduated from.

Sound and Music is another strong interest for me, so I did the Intensive 10 days workshop with Johnathan Goldman on “Sound and Healing”.
All of the modality we are using follow the same philosophy, offering information or tools, helping us to become more self-¬reliant, empowering our own talents to be able to create freedom for ourselves.

Prior to that:
Marie-¬Laure earned her Bachelors of Science in Sociology and subsequently her Masters Degree in Sociology with a specialization in Intercultural Relationships from Le Mirail University of Toulouse, France.
She did the first French Sociology study of Man Space mission with space walk in the C.N.S (Centre National d’Etudes Spatiales, the French N.A.S.A). Her extensive research on the impact of society and culture on the human mind has led her into the field services.

She has been a volunteer for more than 10 years in an international humanitarian organization. This experience provided her the opportunity to face her own belief system and develop a deep interest in concepts like respect, compassion and caring. It also opened her eyes to our global impact on the environment as individuals versus groups.

Marie-Laure was part of the staff at the Holistic Health Institute “La Source” in France for several years where she attended numerous holistic training classes. This provided her with a unique experience of European tools of healing. At that time, using non-¬invasive solutions for healing became her focus.
Marie-Laure Wagner’s true passion and strong interest has always been to study and determine the root causes of our diverse perceptions of the world to free ourselves and those paths we come across in life!

Marie-Laure Wagner
InnerOptimal
2210 Encinitas blvd, Suite #S
Encinitas, CA 92024
Tel. 760-633-3328
Cell. 760-583-8764
[email protected]
www.myoptimalbrain.com/

Learn More
Craig Walker United States of America

I recently completed a very successful 25-year career with the County of Yolo, State of California and am now into the next phase of my life. To work in such a rewarding, but competitive, environment, and at such a high level, lead to an overload of job stress. That, in addition to the personal, professional, family-, and "sandwich generation"-related stressors that arose just prior to the culmination of my career in Yolo, led me and my family to NeurOptimal®...and now I wish that I had discovered it sooner! I watched my loved ones shine due to their brain training and, because of my own successful, tremendously powerful experiences in self-training, I made the decision to become a trainer and now I'm honored to be a Representative. I have completed both Basic and Advanced Certification, I have experienced over 100 self-training sessions, and I continue to make NeurOptimal® a daily part of my life.

I believe in the system so deeply, so sincerely, that I have now added to my business as my primary offering

NeurOptimal® for brain training, brain optimization, peak performance enhancement, as well as relaxation and meditation enhancement. I love that NeurOptimal® works gently, and safely, functioning merely as a mirror to provide information back to the brain; a mirror that gifts the brain with the chance to make its own assessments and its own determinations with regard to what to do with that information, allowing the brain opportunities to self-correct. I believe utterly in the inherent wisdom of the both the mind and the body, as well as their respective abilities to self-correct and self-organize when provided sufficient information.

NeurOptimal® masterfully accomplishes this goal, and the results that I have witnessed, and experienced personally, are both awesomely amazing and tremendously rewarding.

Craig Walker, C.MHt.
4120 Cameron Park Drive, Suite 205
Cameron Park, CA 95682
[email protected]
530.350.0169
www.norcalneurofeedback.com
www.UnWind369.com

Learn More
Raquel Younglove United States of America

I have spent the last 26 years with a passion for observing and studying human behavior, seeking insight and understanding into the uniqueness of each of us and how we get to where we are at, in the greatness and in the woundedness.  I have had an unwavering belief that the solutions do exist for us to rise above life challenges and traumas, and that we can THRIVE no matter what we have been through, not just “survive”.  Life challenges have a way of picking away at us, and bit by bit lessening that spark and joy and light we came into this world with, causing our focus, energy and and self-worth to begin to wane…It is a fact, we cannot stop life from hitting, but I do believe the solutions do exist within each one of us, mentally, emotionally, physically and spiritually.  We can respond to challenges and traumas in a healthier way, of calm, focus, clarity, and decisiveness, allowing us to handle stress or crisis more effectively no matter what is going on around us, and to also be higher functioning in the midst of the things we love.  Through my own experience and that of the hundreds upon hundreds of clients I have worked with, I believe this form of brain training is one of the most powerful modalities in existence to help us achieve and maintain a life of health and happiness.

I studied business at Eastern Michigan University and have been an entrepreneur for 22 years in the medical field.  Being of service and sharing with others the solutions I have personally put to the test and found fruitful is one of my greatest joys, and my ability to help was taken to a brand-new level 11 years ago when I founded The Optimized Brain, LLC, tapping into the power of the brain’s own resourcefulness through brain optimization.  Through experience and certification, I achieved top certification in the world in brain optimization and have had clients come from over 32 states and 3 different countries, working with clients ranging in age from 3 to 93 years old.  As technology has evolved and advanced, I have evolved with it, and I have found NeurOptimal® neurofeedback to be the most efficient, effective tool available for brain training and optimization.  It is such a great blessing and honor to serve and help so many lives in such a powerful, yet gentle way.

Further bringing to light testimony of brain training’s ability to help with trauma and PTSD is the action that some of my veteran clients took in 2012 after they came to me for brain optimization.  Their improvements were so significant they formed a non-profit organization called No Soldier Left Behind, so that they could raise funds to be able to pay to send veterans to The Optimized Brain, LLC for services.

I additionally specialize in the areas of Advanced Relationship, Trauma, and Balance and Wellness Coaching, along with providing NLP (Neuro Linguistic Programming) services to my clients.

I am honored to be a Representative for NeurOptimal® and would be happy to answer any questions you may have, whether about in-office sessions, home or business rentals, or you are considering purchasing a system for home or business use.

Raquel Younglove
The Optimized Brain, LLC, and Breaking Barriers with Raquel Younglove
15435 Gleneagle Drive, Suite 102, Colorado Springs, CO  80921
888-908-9490
www.bridgetohealth.net
[email protected]

Learn More